WSPARCIE PROJEKTÓW BIZNESOWYCH

Usługa BPO Business Process Outsourcing, realizacja procesów wsparcia w obszarze sprzedaży usług masowych

Przeniesienie procesów biznesowych przedsiębiorstwa poza obszar organizacji może stać się czynnikiem przewagi konkurencyjnej. Nasza znajomość zasad funkcjonowania usług BPO jak również właściwe i optymalne ich sparametryzowanie stanowić będą czynnik sukcesu. Posiadamy umiejętności do przeprowadzenia lub wsparcia w wykonywaniu procesów typu back-office i wybranych procesów front-office.

Strategia funkcjonowania przedsiębiorstwa i wsparcie podczas wdrożenia


Opracowanie analiz dotyczących branży i rynku

Definiowanie celów biznesowych lub ich przegląd i aktualizacja

Przygotowanie planu wdrożenia strategii

Monitorowanie stopnia realizacji celów strategicznych

Przygotowanie planu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej strategii

Wsparcie we wdrożeniu działań operacyjnych wynikających z realizacji strategii

Systemy zarządzenia ryzykiem biznesowym


Opracowanie lub poprawa systemu zarządzania ryzykiem

Diagnoza i rangowanie ryzyk biznesowych

Przydzielenie odpowiedzialności za zarządzanie poszczególnymi ryzykami biznesowymi

Rekomendacja systemu monitoringu i aktualizacji ryzyk biznesowych

Optymalizacja kosztów operacyjnych funkcjonowania przedsiębiorstwa


Opracowanie analizy benchmarkowej kosztów rodzajowych lub procesów przedsiębiorstwa dotyczących branży

Analiza benchmarków

Planowanie działań optymalizujących na bazie analizy benchmarków

Rekomendacje działań operacyjnych na bazie macierzy czas/istotność wraz z harmonogramem

Mapowanie procesów biznesowych i ich optymalizacja


Analiza procesów biznesowych w przedsiębiorstwie

Zdefiniowanie i zmapowanie głównych procesów biznesowych

Optymalizacja głównych procesów biznesowych

Mapowanie pomocniczych procesów biznesowych

Rekomendacje odnośnie zmian w procesach służących poprawie efektywności działania

Projektowanie systemu zarządzania procesami


Projektowanie systemów zarządzania procesami w oparciu o dedykowane narzędzie informatyczne

Wdrażanie systemów zarządzania procesami biznesowymi

Optymalizacja metod finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej


Rekomendacja sposobu optymalizacji finansowania działalności operacyjnej

Rekomendacja metod finansowania inwestycji rozwojowych

Systemy bezpieczeństwa informacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa


Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji

Opracowywanie niezbędnej dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa informacji – uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa