WSPARCIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH

Wielowariantowe studia wykonalności oraz analizy opłacalności budowy/modernizacji źródeł energii elektrycznej i ciepła

Nasz zespół doświadczonych inżynierów i ekonomistów opracowuje Studia Wykonalności dla wielu wariantów źródeł ciepła i energii elektrycznej oraz przedstawia rekomendację co do optymalnego wariantu, biorąc pod uwagę nie tylko analizę opłacalności lecz całe spektrum ryzyk inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Jednocześnie proponujemy najlepszą ścieżkę finansowania projektowanego przedsięwzięcia budowy źródła.

Przygotowanie projektu budowy/modernizacji źródła wytwarzania oraz budowy/modernizacji sieci ciepłowniczych koniecznego do uzyskania dotacji UE

Realizujemy projekty zgodne z wymogami UE dotyczące budowy lub modernizacji źródeł wytwarzania oraz sieci ciepłowniczych, które stanowią podstawę oceny merytorycznej przez instytucje zarządzające. Wspieramy zleceniodawcę w całym procesie pozyskiwania dotacji UE przeznaczonych na budowę czy modernizację źródeł wytwarzania i sieci ciepłowniczych. Przygotowujemy zarówno projekty w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz w ramach Programów Regionalnych.

Wsparcie procesu inwestycyjnego budowy/modernizacji źródła wytwarzania oraz budowy/modernizacji sieci ciepłowniczych

Posiadamy kompetencje aby prowadzić inwestycję dotyczącą budowy/modernizacji źródła wytwarzania lub sieci ciepłowniczych jako Inwestor Zastępczy lub w węższym zakresie zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Wykonywanie audytów efektywności energetycznej

Audyty efektywności energetycznej prowadzimy zgodnie z „Ustawą o efektywności energetycznej” lub w zakresie zakreślonym przez klienta w celu optymalizacji biznesowej zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz.

Organizacja i optymalizacja zakupów/dostaw energii elektrycznej, gazu i ciepła

Wspomagamy Klientów w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i ciepło, zarówno w zakresie określenia parametrów potrzebnych dostaw jak i organizacji zakupów, w tym przetargów, co pozwala znakomicie obniżyć koszty.

Optymalizacja warunków świadczenia usługi dystrybucyjnej

Posiadamy kompetencje pozwalające na ustalenie optymalnych, z punktu widzenia odbiorcy, warunków świadczenia usług dystrybucyjnych. Standaryzacja usług realizowana przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego oraz regulacje taryfowe, na które powołują się Operatorzy, nie zamykają drogi do ustalenia optymalizacji warunków umownych, w szczególności wielkości mocy zamówionej, rozliczeń energii biernej czy czasów dopuszczalnych przerw w dostawach energii.