STRATEGIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA I WSPARCIE PODCZAS WDROŻENIA

Opracowanie analiz dotyczących branży i rynku


Przystępując do tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa, należy dokonać analizy otoczenia rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem branży, w jakiej przedsiębiorstwo działa. Wykorzystujemy do tego różne metody analityczne, najczęściej analizę SWOT/TOWS, obejmującą ocenę czynników wewnętrznych oraz potencjalnego wpływu czynników otoczenia, analizę Pięciu Sił Portera, pozwalającą na określenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Definiowanie celów biznesowych lub ich przegląd i aktualizacja


Po dokonaniu analizy otoczenia i przedsiębiorstwa powstaje propozycja misji oraz wizji przedsiębiorstwa. Po wstępnej akceptacji tych dwóch elementów kolejnym krokiem jest stworzenie listy celów strategicznych oraz określenie inicjatyw, których zadaniem jest umożliwienie realizacji strategii. Dotychczasowe cele strategiczne przedsiębiorstwa i doświadczenia w ich realizacji stanowią cenne wsparcie w pracach projektowych.

Przygotowanie planu wdrożenia strategii

Kolejny etap prac obejmuje opracowanie mechanizmów systemu nadzoru nad realizacją procesu wdrożenia strategii, który pozwoli na ocenę realizację inicjatyw wdrożeniowych. Na tym etapie powstaje harmonogram zadań projektowych pozwalających na kontrolę poprawności i terminowości wdrożenia inicjatyw strategicznych.

Monitorowanie stopnia realizacji celów strategicznych

Kluczowym elementem pozwalającym osiągnąć założone cele jest ich cykliczne monitorowanie. Należy stworzyć macierz mierników (KPI), pozwalającą na śledzenie efektów realizacji celów. Wsparciem w procesie implementacji systemu mierników w działalność operacyjną przedsiębiorstwa jest ich powiązanie z systemem motywacyjnym wynagrodzeń.

Przygotowanie planu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej strategii

Bardzo ważnym elementem skutecznego wdrożenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa i osiągnięcia wskutek tego założonych celów strategicznych jest plan komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej nowej strategii. W obszarze wewnętrznym konieczne jest pełne informowanie o postępie prac i kolejnych etapach możliwie najszerszego grona kadry i pracowników. Ułatwia to przełamanie zupełnie naturalnego strachu przed zmianą i zbudowanie „masy krytycznej” dla osiągnięcia sukcesu. W obszarze komunikacji z otoczeniem istotny jest zakres otwartości w komunikacji założonych celów strategicznych.

Wsparcie we wdrożeniu działań operacyjnych wynikających z realizacji strategii

Przedsiębiorstwo na czas wdrożenia strategii nie zawiesza swojej działalności, stąd zaangażowanie kadry we wdrożeniu może wymagać wsparcia zewnętrznego. Oferujemy pełne wsparcie we wdrożeniu działań operacyjnych wynikających z projektu strategicznego.