SYSTEMY ZARZĄDZENIA RYZYKIEM BIZNESOWYM

Opracowanie lub poprawa systemu zarzadzania ryzykiem

Każdej działalności gospodarczej towarzyszy ryzyko, które zresztą uprawnia do oczekiwania zysku. Zarządzanie ryzykiem w firmie jest jednym z kluczowych narzędzi Zarządu. Sposób zarządzania ryzykiem zależy od wizji, misji, strategii firmy, znaczenia udziałowców, kapitału oraz poziomu akceptowalnego ryzyka. Zarząd musi wiedzieć jakie ryzyka łączą się z prowadzoną przez firmę działalnością. Musi mieć świadomość, co jest zagrożeniem dla istnienia firmy, co może obniżyć wynik roczny albo przynajmniej co może mieć zły wpływ na ten wynik. Zarządzanie ryzykiem jest zintegrowanym, ciągłym procesem, który pozwala na zapewnienie zyskowności oraz osiąganie sukcesów.

Diagnoza i rangowanie ryzyk biznesowych

Stworzenie zasad zarządzania ryzykiem wymaga analizy występujących zagrożeń w obszarze biznesowym, finansowym, organizacyjnym, operacyjnym, kadrowym i prawnym. W zależności od specyfiki działania liczba tych obszarów może być różna i mieć różny wpływ na kondycję przedsiębiorstwa. Po identyfikacji ryzyka istotne jest jego właściwe usytuowanie na mapie zagrożeń pod względem istotności dla przedsiębiorstwa i prawdopodobieństwa jego wystąpienia.

Przydzielenie odpowiedzialności za zarządzanie poszczególnymi ryzykami biznesowymi

Każde ryzyko w przedsiębiorstwie ma swojego właściciela, metodę pomiaru oraz zgodny z zasadami przyjętymi w przedsiębiorstwie sposób reakcji, od akceptacji ryzyka po jego całkowite przeniesienie na zewnątrz. Najczęściej właścicielem ryzyka jest właściciel procesu, w którym ryzyko jest zidentyfikowane. W zależności od potrzeb definiuje się zakres, adresatów i częstotliwość raportów dotyczących poszczególnych ryzyk.

Rekomendacja systemu monitoringu i aktualizacji ryzyk biznesowych

Zarządzanie ryzykiem jest procesem ciągłym. Po każdym zmaterializowaniu się istotnego ryzyka oraz w określonych przedziałach czasowych należy dokonać weryfikacji zarówno samej listy ryzyk, jak i sposobu ich pomiaru i metod reakcji. Zasady reakcji na ryzyko powinna określać, przyjęta przez Zarząd, polityka zarządzania ryzykiem.